Nënë Halimja, drenicakja që ua gjen “ilaçin grave që s’mbesin shtatzënë”!

Nënë Halimja, drenicakja që ua gjen “ilaçin grave që s’mbesin shtatzënë”! JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË….

Halime Krasniqi është një 91-vjeçare nga Drenica e Kosovës, e cila që në moshën 14 vjeç ka nisur “zanatin” e tra shëguar nga nëna e saj që të “lërë sh tatzënë” gratë. E ëma e ka mësuar që 8 vjeçe, por ka nisur që ta pr aktikojë më vonë. Tek nënë Halimja shkojnë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare dhe jo vetëm, madje edhe të huajt.JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË….

Nuk ka bërë kurrë ab orte, pë rjashtohen ra stet kur fëmija ka ndë rruar j etë që pa lindur. Në kohën e luf tës ka ndihmuar shumë gra për të sjellë në je të fëmijët.JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË….