Kapen 400 kg “miell”në Kosovë, u futën nga p0rti i Durrësit

Kapen 400 kg “miell”në Kosovë, u futën nga p0rti i Durrësit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

400 kg k okainë janë se k uest ruar sot në Kosovë. Mësohet se op eracioni është kry er në bashkëpunim nga p olicia shqiptare, kosovare dhe ajo italiane, të cilët janë sinjalizuar nga D EA amerikane.

Mësohet se për ra stin në fjalë po h etohet prej më shumë se dy muajsh ndërsa sasia e madhe e lë ndës n arko tike që vjen nga Brazili, është futur në Durrës para 15 ditësh dhe ka qenë në vë zhgim nga p olicia.

Kamioni ishte i mbushur me mish kurse pa kove dhe ko ntenierëve u është vendosur ç ip.

A utoritetet shqiptare kishin dy muaj që prisnin këtë ngarkesë pasi u sinjal izuan nga D EA amerikane. Me të mbërritur ko nteineri në Durrës, p olicia shqiptare ka ko nstatuar d ro gën, por nuk ka ndërhyrë duke e lejuar që të kryheshin pr ocedurat për të zbuluar se cili do të ishte d est inacioni fi nal i tij.

Pasi kanë kr yer pro cedurat, au toritetet e kanë ndj ekur ka mionin me k on teinerin sipër, i cili është nisur për në Kosovë. Në këtë moment është njoftuar edhe po licia e Kosovës, e cila ka ndërhyrë duke bërë edhe se ku est rimin e s asisë së madhe të d rogës.