E turpshme! Shikojeni se çka thotë Zana Avdiu për Hoxhë Halil Kastratin…

E turpshme! Shikojeni se çka thotë Zana Avdiu për Hoxhë Halil Kastratin…

Zana Avdiu

Ata nuk jane te sh enjte, ata jane njerez, sikurse te gjithe ne. Ata nuk dine asgje me shume se ne, dhe nuk kane ndonje g rade me te nalte tek Zoti, sesa ne. Ata mund te jene, dhe ne fakt jane te g abueshem, jane te keqínj, g enjeshtar, z hvates, e qe shume prej tyre, nga kjo pozite jane bere edhe m ilionere.

Eshte e dh ímbshme, qe kushdo qe e krítíkon cilindo prej hoxhollareve (edhe te gjithe p rijesve fetare, qofte: prift, sheh apo ckado), menjehere fillojne ak uzat, lí ncímet, sha rjet, fye rjet madje edhe kercenímet.

Kjo eshte to talisht gabim, dhe kete e bejne vetem ata qe nuk mendojne me koken e tyre, e qe fatk eqesísht jane shume. Ju duke i mb rojtur me cdo kusht, dhe duke i sh enjteruar pri jesit fetar, po beni m ekat te Zoti, sepse, po i beni edhe nje shok atij. Pra, nese keta hoxhollaret, qe ju po i mbroni me cdo kusht, dhe po i quani te pe rkryer e te p aga b im, e te gjithdijshem, kjo po shnderron ata ne me shume se pr ofet, pra po i ben dicka si Zoti. E kjo eshte m ekat!

Halil Kastrati dhe te gjithe hoxhollaret e tjere, e pr ijesit tjere fetare qofte prift apo s heh, a ckado, duhet te krítíkohet, te kontrollohet, e ne qofte se eshte nevoja, edhe te de nohet.

Mos e l inconi kedo qe ve ne pikepyetje per veprímet e cilitdo prij esi fetar, sepse secili nga ne mund te dije me shume se ata, ani pse nuk e kemi titullin e tyre, apo vendin e punes se tyre.

Edhe pr ofetet jane krítíkuar, edhe p rofetet kane biseduar dhe ko nsultuar me njerezit rreth tyre. Ata nuk jane sjelle ndryshe, vecse sikur te gjithe njerezit e tjere, kane qene shume modest. Por, ashtu edhe duhej te silleshin, sepse ata ishin njerez, ndonese te zgjedhur. Ne fakt, ata kane qene shume te v arfer, nuk kane gezuar nje l uks kaq te madh, sikur qe gezojne secili nga pri jesit fetare, ketu tek ne.

E kur pro fetet kane qene kaq modest, kush jane keta pr ijes fetare, qe pr etendojne qe e kane te verteten ne duart e tyre? Pse duhet nd jekur sy mbyllu razi, dhe te iu bindemi ckado qe ata thone? Kush jane ata qe te sillen sikur te vetmjaftueshem, dhe ju t’i tra jtoni si te tille.

Mos i tra jtoni si te tille, sepse ata nuk jane te tille. Ata jane vec njerez, qe shume prej tyre e kane ke qp erdorur poziten e tyre, per perfitime personale. Andaj, edhe mosbesimi ndaj tyre, i nje numri te madh njerezish, nuk eshte i pakuptimte, por shume i drejte.

Ndaloni se lincuari, kedo qe i kr itikon keta pr ijes fetar!