Kërkohen njerëz për punë që vetëm flejnë, paga 17 mijë euro…

Kërkohen njerëz për punë që vetëm flejnë, paga 17 mijë euro…

N ASA kërkon vullnetarë për të qëndruar dy muaj në sh trat, e për këtë do të marrin një pagesë prej 19 mijë dollarësh.

Por, ndërkohë, për 60 ditë nuk duhet të ngrihen nga krevati për asnjë herë të vetme.

Studimi i zhvilluar në bashkëpunim me Ag jencinë Ha pësinore evropiane dhe atë H apësinore gjermane sy non të kuptohen re agimet e tr upit në mungesë të gr avitetit, e si gurisht të shihen edhe efektet negative.

Kjo do të bëhet duke si muluar një si tuate të ngjashme me atë të hapësirës, që do të thotë dy muaj pa lëvizur nga sh trati.

Gjithsej kërkohen 12 burra dhe 12 gra, të moshave nga 24 deri në 55 vjeç, e të gjithë duhet të dinë gjermanisht.

Arsyeja është se studimi do të zhvillohet nga shtatori deri në dhjetor të vitit 2019 në qytetin e Këlnit.

Vullnetarët, nga pozicioni i shtrirë duhet të hanë, të bëjnë ushtrime në vend, e madje edhe të lahen.

Ata do të ndahen dy grupe.

I pari do të vendoset rreth një lloj c entrifuge, e para në botë që s imulon një g ravitet artificial, i cili duhet ta bëjë g jakun të lëvize në të gjithë tr upin, deri në ek stremitete; ndërsa i dyti do të rrijë fare i p alëvizur, për të parë kështu dallimin dhe r eagimin në të dyja s ituatat.