“Kosova Eshte Shtet Dhe Do E Njihni Heret…!” Mesazhi Nga Amerika Drejt Serbise Qe Po Drîdhe Gjithe Serbine

“Kosova Eshte Shtet Dhe Do E Njihni Heret…!” Mesazhi Nga Amerika Drejt Serbise Qe Po Drîdhe Gjithe Serbine

Profe sori ne Universitetin e Johns Hopkins ne SHBA dhe eks.perti amerikan, Alon BenMeir, i ka komentuar dekla.ratat e ministrit te Pu neve te Jash.tme te Serbise, Nikola Selakoviq, i cili tha se Ser.bia nuk do e njeh Kosoven.

Eks perti shpre.het se nuk do te kete normalizim te ma rre dhenieve mes Kosoves dhe Serbise, nese nuk do te kete njohje te nder sjelle. Gjith ashtu ai shton se kete gje duhet te ia beje te qar.te BE dhe SHBA, Serbise.

Deklarata e plote :

Nese di.kush pret se Serbia do ta njehe te ashtu quajturen pa varesi te Kosoves, atehere le ta dije se kjo nuk do te ndodh, ka thene mini.stri i Pu neve te Jashtme te Serbise, Nikola Sela.koviq ne nje interviste. Nuk ka norma.lizim te mar redhenieve nder mjet Kosoves dhe Serbise, nese nuk ka njohje te nder sjelle. BE dhe SHBA duhet t ia bejne te qarte Ser.bise se Kosova eshte e pa v arur dhe, heret a vone, duhet te nji.het nga Beogradi.