“Grupi Kumanovës”: Shpresën e fundit e kemi te Qeveria e Albin Kurtit.

“Grupi Kumanovës”: Shpresën e fundit e kemi te Qeveria e Albin Kurtit.

U bënë 6 vjet nga ko nfIikti “Lagjen e Tr imave” të Kumanovës.

“Lagjja e Trimave” është një nga r astet më të mëdha të historisë moderne të Maqedonisë së Veriut që është k ualifikuar nga Gjy kata Th emelore si terr.orizëm, ku si p asojë e së njëjtës kanë humbur je tën 8 po licë dhe 37 të tjerë janë pI agosur, ndërkaq nga p ala tjetër që kanë I uftuar me fo rcat p oIicore kanë h umbur j et ë n 10 persona.

Për këtë ngj arje kanë folur tre personat që kanë Iu ftuar Muhamet Krasniqi i njohur si k omandant Malisheva me bvurgim të për je tshëm, Naser Baraliu poashtu me bu rgim të përje tshëm dhe Enver Hoxha i d ënuar me 40 vite bur gim.

Muhamet Krasniqi, k omandant “Malisheva”, ka thënë se nisma e gjithë za nafillës ka nisur në Dukagjin.

Ai ka thënë se në lagjen e Tr imave është vendosur i fundit, tre orë pa nisur Iu ftimet.

Ko mandant “Malisheva” ka hedhur a kza duke thënë se në r astin “Kumanova”, janë të përfshirë edhe st ruktura të P oIicisë se Kosovës.

Ai nuk ka dhënë emrat e e prorëve të p oIicisë që thotë se ka biseduar.

“Do të merren o rganet kvompetente dhe do të merret drejtësia që e kanë nvxit Mirsad Ndrecaj e Beg Rizajn. Mirsad Ndreca dhe Beg Rizaj janë tr adhtuar dhe na bashkë me ta jemi të tra dhtuar”, ka thënë ai.

Ai ka shprehur besimin se r asti do të zba rdhet pas ardhjes së Qeverisë Kurti.

“Do të z bardhet r asti me qeverinë Kurti dhe do të dalë e vërteta në shesh”, ka thënë ai, shkruan Reporteri.net.

K omandant “Malisheva” më tej thotë se Qeveria e Kosovës duhet t’i bëjë pr esion shtetit që të zb ardhet e vërteta.

“Shteti i Kosovës duhet me ju bo pr esion partive shqiptare në Maqedoni dhe të nx jerret e vërteta. Pika një me u marrë veç me d eklaratat e tyre mund të zb ardhet e vërteta. Te Qeveria Kurti e kemi shpresën e fundit”, ka thënë ai.

K omandant “Malisheva”, ka thënë se I uftën e kanë filluar u shtria maqedonase, dhe ata kanë qenë në gjumë kur kanë hyrë në lagje.

“Kane ardhur me na I ik uid uar në gjumë”, ka thënë ai.

Kurse, Naser Baraliu paoshtu i dë nuar me b urgim të përje tshëm ka thënë se nuk e di ku e ka z anafillën e gjithë ngj arja, por se e gjitha sipas tij ishte një k urth.

“Nuk e di ku e ka z anafillën kjo por ishte një ku rth, tra dhti ish kanë prej fillimit. Beg Rizajn dhe Mirsad Ndrecen i kanë rrejt”, ka thënë Baraliu.

Enver hoxha i dë nuar me 40 vite, ka thënë se qe gjashtë vite pr esin angazhim nga ana politikës, por deri tani nuk ka ndodhur një gjë e tillë.