Hoxha Kosovar: “Burka është shpikje”, nuk ekziston në Kuran

Hoxha Kosovar: “Burka është shpikje”, nuk ekziston në Kuran

Drilon Gashi, studiues i fesë islame, ka thënë se burka është sh pikje e njerëzve dhe se nuk ekziston në Kuran, dhe se mbulesa nuk shpreh d evotshmëri, e as mo ral.

“Kurani thotë që gruaja duhet të mbuloj pj esët e n djeshme, por jo fytyrën, në asnjë ajet kuranor nuk shkruan diçka e tillë, burka është sh pikje e njerëzve”, ka thënë hoxhë Drilon Gashi.

Të mbulohesh, sipas hoxhës Drilon Gashi, nuk e bën një grua myslimane të de votshme. Ai në një intervistë për Rubikon tha se të gjithë ata që e përhapin një ide të tillë e kanë k eqkuptuar islamin.

“Disa njerëz s upozojnë se grua e dev otshme është ajo që e ka të mbuluar edhe fytyrën dhe se ajo që është e mbuluar është më e de votshme se ajo që nuk është e mbuluar.

Ndryshe, hoxhë Drilon Gashi, është su sp endu ar nga Bashkësia Islame për shkak të disa pikëpamjeve të tij që ka treguar se si e sheh ai shaminë dhe mjekrën që e mbajnë besimtarët myslimanë.

Për të gjitha këto vetë Gashi ishte sqaruar duke shtuar se ke q i nter pretuar me qëllim dë mtimin e tij por an kesat i ishin refuzuar.