Kjo grua u varros e gjall dhe qendroi e gjall per 11 dite …!!!

Kjo grua u va.rr.o.s e gjall dhe qendroi e gja.ll per 11 dite …!!!

Një grua besohet të jetë var ro s ur gab im is ht e gj allë dhe ka qëndruar e vetëdijshme brenda ar ki vo lit të saj për 11 ditë përpara se të përpiqej të lu f on te për je tën brenda një v ar ri prej guri. Rosangela Almeida dos Santos është përpjekur me dës hp erim për ti shpë tuar a rk ivo li t, që ishte m by ll ur pasi u va rr os e gja llë.

37-vjeçarja vd iq përpara se të anëtarët e saj të familjes të hapnin va rri n pasi banorët ra portuan se dëgjuan br itm a që vinin nga var ri i saj. Pamjet sho k uese tregojnë rrë mu jën e krijuar në v arr ez at e Senhora Santana në Riachao das Neves pasi burrat morën ar k ivo lin e rën dë dhe hoqën kapakun.

Disa njerëz kërkojnë që të thirret një a mb ula nc ë ndërsa të tjerët i pr ekin këmbët duke komentuar se i kishte të n grohta. Santos u shpall e v de k ur nga një sp ita l më 28 janar dhe u va rr os ditën tjetër. Njerëzit që jetonin afër var rez ës par alaj më ruan familjen e saj më 9 shkurt, 11 ditë pasi ishte vendosur në banesën e fundit, pasi dëgjuan b rit mat që vinin nga brenda va rri t.

Tr upi i saj ishte ende i ng rohtë, ndërsa pambuku që ishte vendosur në veshë dhe hundët e gruas ishte hequr si edhe kishte p la gë në duar e ballë ku dukej se ishte për pje k ur të lu f to nte për je tën e saj.