I mori jeten gruas se tij ne sy te djalit ! Sot i ndodh ajo qe meritonte burrit nga Elbasani !

I m ori j eten gruas se tij ne sy te djalit ! Sot i ndodh ajo qe meritonte burrit nga Elbasani !

Në Elbasan Gjyk.ata e la në b.u.rg 58-vjeçarin Koço Buzo, au torin e v.r.s.es së Liljana Buzos, bashkëshortes së tij.

Ish-punonjësi i Po.licisë së Shtetit, njihej si person i dhu.n.sh.ëm dhe përdorues al.ko.ol.i. K..r.i.mi i k ryer prej tij ka qenë i mirëmenduar. Koço Buzo dhe Liljana Buzo kishin 30 vite të martuar bashkë, jetesë që ishte shoqëruar nga pro.bl.emet, dh.u.n.ë. dhe xh.el.ozi.

Mësohet se avokati i a utorit, Bajram Kllogjeri, e ka pranuar ma sën e si gurisë të caktuar nga togat e zeza dhe e ka cilësuar mjaft të rë.n.dë kr.i.min e kr yer nga kl ienti i tij.