“Tragjedí e dуfíѕhtē Nēna mbуt akѕídentaIíѕht beben kur bíe mbí tē раѕ atakut kardiak, tekѕа e uѕhqente”

“Tragjedí e dуfíѕhtē Nēna mbуt akѕídentaIíѕht beben kur bíe mbí tē раѕ atakut kardiak, tekѕа e uѕhqente” Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një nënë në Argjentinë ka sht yp ur për vd ekje beben e saj të sapolindur pasi hu mbi ndje njat e ra mbi të teksa i jepte gj i.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

30 vjeçarja Mariana Ojeda, e cila vu ante nga te nsioni i lartë, hu mbi ndje njat e nuk u zgjua më duke rë në mbi vajzën e saj të vogël, teksa ishte në shtëpi me dy fëmijët e saj të tjerë në Corrientes, të Argjentinës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Au t o ps ia e dy vi ktim ave tr agj ike është ende duke u zhvilluar edhe pse he tim et nuk tregonin shenja dhu ne.
Besohet se nëna ka vd ek ur nga një a tak i hi pertensionit, duke rënë e sh ty pur për vd ekje te bijën, të cilën po e ushqente me gj i.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Te nsioni i lartë në ras tet e zgjatura mund të jetë fa tal duke s hkaktuar ishemi ose at ak k ardiak.
Bashkëshorti i gruas, babai i vajzës, ishte për pj ekur të kontaktonte, por pas disa t entativash në telefon u përgjigj djali i tyre tre-vjeçar që i tha se ato “ende po flejnë”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…