Prindërit e martuan për para me burrin 40 vjeçe, vajza 8 vjeçe “jep shpirt” natën e parë të martesës

Prindërit e martuan për para me burrin 40 vjeçe, vajza 8 vjeçe “jep shpirt” natën e parë të martesës

Një vajzë tetë vjeçare h umbi je tën pas natës së martesës në Jemen me një burrë 40 vjeçar. E ditur bëhet se martesa e detyruar midis një vajze 8-vjeçare dhe një 40-vjeçari ishte bërë me m iratimin e prindërve, pasi ata kishin pr ob leme ekonomike dhe e martuan vajzën për para.

Organizata jo-qeveritare ”Human Rights Watch” i kërkoi Jemenit në 2011 të ndal ojë marte sën e vajzave nën moshën 18 vjeç, duke p aralajmëruar se ky fen omen i pr i v on nga arsimimi dhe vë në rr ezik shëndetin e tyre.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…