A e njihni kush është në këtë fotografi

A e njihni kush është në këtë fotografi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ka qenë kryetari i parë i Partisë D emokratike të Kosovës dhe është riz gjedhur vazhdimisht kryetar i partisë, deri më d orëheqjen e tij më 26 shk urt 2016, para se të v otohej për President të Kosovës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Hashim Thaçi është President i Re publikës së Kosovës, i zgje dhur më 26 shk urt 2016 në Kuvendin e Kosovës. De tyrën e presidentit e mori më 7 pr ill 2016, pas b etimit so lemn në Kuvendin e Kosovës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Para se të bëhej president, Thaçi ka qenë një vit Zëvendëskryeministër i Parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme (2014-2015), si dhe Kryeministër i Republikës së Kosovës në dy ma ndate (2007-2014).

Hashim Thaçi ka shp allur Kosovën shtet të pavarur më 17 shk urt 2008, ka u dhëhequr e kipin e Kosovës në bisedimet në Ra mbouillet në shk urt 1999 dhe ka qenë u dhëheqës politik i U s htrisë Ç lirimtare të Kosovës gjatë viteve të l uftës 1997 – 1999.

Thaçi ishte l ideri politik më i v otuar në zgjedhjet e 8 qe rshorit 2014.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…