Kosovarja shtatzënë thotë se po “pushonte në motel kur dikush e dhυnоí, pas 2 muajsh i tregoi burrit dhe ka raportuar në poIici rastin”

Kosovarja shtatzënë thotë se po “pushonte në motel kur dikush e dhυnоí, pas 2 muajsh i tregoi burrit dhe ka raportuar në poIici rastin”

Një grua nga Prizreni ka ra portuar në p 0lici se gjatë muajit mars të këtij viti, është dh un u ar sek sual isht nga një burrë. Në kohën kur i d yshuari ka kryer marrë dh ë nie se ksu ale me të, pa dëshirën e saj, ajo ka qenë në muajin e katërt të shta tzënisë.

35-vjeçarja nga Prizreni, më 3 maj ka shkuar në p0lici bashkë me burrin e saj, për të ra portuar ra stin që i ka ndodhur në muajin mars të këtij viti.

Express mëson se ajo ka deklaruar se derisa ishte duke pu shuar në një motel, në dhomën e saj ka hyrë një person i moshës 44-vjeçare, i cili ka kr yer marr ëdh ëni e se ks ua le me të, pa dëshirën e saj.

Burime të gazetës brenda p0licisë bëjnë të ditur se në kohën kur ka ndodhur ky r ast, 35-vjeçarja ka qenë në muajin e katërt të sht atzënisë, ndërkaq bashkëshortit nuk i ka treguar deri më 2 maj.

“Lidhur me ra stin është konsultuar me pr0kur0rin kujdestar i k ri meve të r ënda dhe me urdhër të tij hapet procedurë h etimore për v eprën p enale Dh unim, ndërsa i dy shuari të intervistohet në lidhje me këtë r ast. Ra sti është nën he time”, ka bërë të ditur ky burim.

Ndryshe, për këtë ra st ka njoftuar edhe p0licia përmes r aportit 24 orësh.
“Prizren Mars-2021. V iktima femër kosovare me 03.05.2021 ka r aportuar se në kohën e cek ur (nuk dihet data e saktë) i dys huari mashkull kosovar, ka k ryer ma rrë dhë nie sek su ale me të kundër dëshirës së saj. Lidhur me ra stin është informuar edhe pr okurori, ndërsa nj ësitet p0licore janë duke het uar ra stin”, ka bërë të ditur p0licia.