Historiani Kroat: Fjala “KOSOVË“ nuk do të thotë asgjë në shqip…

Historiani Kroat: Fjala “KOSOVË“ nuk do të thotë asgjë në shqip…

“Bashkëjetesa e serbëve dhe shqiptarëve është shumë e domosdoshme, por nuk mund të ndërtohet mbi gë njeshtra dhe ajo që shqiptarët po bëjnë aktualisht është thjesht një vje dhje, tha teologu dhe historiani kroat Goran Saric në një intervistë.

Në një përpjekje të shqiptarëve për të sfiduar praninë e serbëve në Kosovë dhe Metohi, Sariç, si historian në Ballkan, thotë se pa marrë parasysh se sa th ellojmë në të kaluarën në Kosovë dhe të gjithë Ballkanin, ne gjejmë gj urmët serbe.

Një përpjekje e disa historianëve dhe politikanëve shqiptarë për të paraqitur trashëgiminë serbe në Kosovë si shqiptare është aktuale. A mundet që pr opaganda t’iu mohojë serbëve të drejtën për të trashëguar në Kosovë? Pse po vi dhet historia serbe?

Kur v idhni territorin e dikujt, është e nevojshme të v idhni vje dhjen me “l igj historik”. Mark Twain thotë se ndërsa e vërteta vesh këpucë, një gënjeshtër udhëton gjysmën e botës. Këto ditë, disa historianë shqiptarë udhëtojnë nëpër botë dhe pr etendojnë se shqiptarët kanë qenë në Ballkan për mijëra vjet, se Nemanjiçët janë me origjinë shqiptare dhe se serbët nuk ekzistonin para Vuk Karaxhiçit. Sa më e madhe të jetë e vërteta, aq më e madhe është gë njeshtra që duhet për ta fshehur. Këta historianë shqiptarë na kujtojnë atë shaka në lidhje me gu ngaçin që lëshoi ​​mjekrën, se nuk e quajnë më gu ngëz por mje kër. Bashkëjetesa e shqiptarëve dhe serbëve është shumë e nevojshme, por nuk mund të ndërtohet mbi gënjeshtra.