Shqiptari nga Maqedonia fitoi 600 mijë franga învaliditet nga Zvicrra, por e kapin duke vallëzuar “Pajdushkën”

Shqiptari nga Maqedonia fitoi 600 mijë franga învaliditet nga Zvicrra, por e kapin duke vallëzuar “Pajdushkën”

Një djalosh, që babait të tij i ndihmoi të tërheq përfitime të s igurimit i nvalidor zviceran në mënyrë të pali gjshme dhe që për këtë ishte dë nuar, para Gjy katës Fe derale zvicerane ka korrur sukses të pjesërishëm.

R asti kishte bërë jehonë në Kantonin Schëyz, në vitin 2016, shkruan “Bote”, përcjell Shtegu.com. Atëbotë, babai 70-vjeçar ishte d ënuar nga Gj ykata P enale e Schëyz-it me katër vite b urg, për shkak se si si mulant në periudhën 2004-2016, ai kishte përfituar rreth 600,000 franga zvicerane nga f ondi i si gurimit i nvalidor zviceran dhe nga përkujdesja e huaj ndaj personit. Para au toriteteve, ai ishte paraqitur si i pa ralizuar në pjesën e majtë të trupit.

Por, ra sti mori kahe të kundërt, pasi aut oriteteve u kishte ardhur një video. Aty është mundur të shihet se si shtetasi verimaqedonas, në një dasmë në Maqedoninë e Veriut, po kërcente me en tuziazëm me gjithë tru pin, duke përfshirë edhe dorën dhe këmbën e majtë “të paralizuar”. Përveç kësaj, ai ishte fotografuar edhe duke punuar kopshtin, duke mbajtur të mëdhenj, bile edhe duke ka lëruar.

Atëbotë, edhe djali i tij 38-vjeçar ishte d ënuar me gjo.bë prej 270 mëditjesh me nga 150 franga. Ai ishte ak uzuar, se kishte m anipuluar me plotësimin e dokumenteve të r remë për babain, duke i dorëzuar bile edhe nga dy herë te m jekja.

Gjatë vizitave tek mjeku, djali kishte përkthyer, duke i n sk enuar një rrëfim të rrem ë për babain. Gj ykata Pe nale, por edhe ajo Kantonale e dë nuan për mash.trim të letrave me vlerë profesionale.

Mirëpo, këtë vendim e korrigjoi G jykata Fed erale, të paktën pjesërisht, përcjell Shtegu.com. F ajësimi për mas htrim të letrave me vlerë profesionale e shkel L igjin fe deral, kanë vlerësuar gj ykatësit e lartë dhe lë ndën e kthyen për rishqyrtim në Gj ykatën Kantonale.

Gj yk ata tani duhet të vendos nëse i biri mund të shpallet si bashkëpunëtor në ra stin e babait, apo thjesh do të përgjigjet për v eprën “asistim në mashtrim”.