Tr0nditese/ Plùmbi ra mbi priftin në mes të meshës në Brazil

Tr0nditese/ Plùmbi ra mbi priftin në mes të meshës në Brazil

Në Brazil, një pl.umb ra nga tavani i kishës të dielën ndërsa pre.dikimi po mb.aronte. Inc.id.enti ndodhi në një meshë mbrëmje në famullinë e St. Jozefi në vendbanimin Maruípe. Shumë shpejt u shfaq një video që u përhap shpejt në rrje.tet soci.al

Videoja tregon pr.iftin Robinson de Castro Cunh duke mbajtur pr edikimin e tij në kishën e fam.ullisë.

Në një moment prifti e ndërpret predi.kimin e tij dhe shikon plu.m.bin duke r.ënë.. nga tavani dhe më pas vazhdon pvredikimin e tij të pa penguar. Pasi prevdikimi ka mbaruar, prifti me q etësi e merr plu.mb.in nga dyshemeja.

Kisha lëshoi ​​një deklaratë mbi inc.ide.ntin dhe par alajmëroi vendasit për një s ituatë s.hqe.tës.uese të si.g.uris.ë.

Ata gjithashtu pa ralajmëruan për kërc.ëni.min në rritje të dh.un.ës çdo ditë.