A Është E Vërtetë Se Qëndron Guri Në Ajër Mbi Tokë Pa E Mbajtur Askush Në Kete Qytet??

A Është E Vërtetë Se Qëndron Guri Në Ajër Mbi Tokë Pa E Mbajtur Askush Në Kete Qytet?? Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…

Përshëndetje! E kam një pyetje. A është e vërtetë që një gur rri përmbi tokë pa e mbajtur askush në Jerusalem? Kam dëgjuar se ky gur rri që nga koha kur Muhamedi a.s. e bëri miraxhin.Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gj ykimit!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…

Është e vërtetë se shumë njerëz mendojnë se ekziston një gur në Kuds (Jerusalem), gjegjësisht në Xhaminë e Aksasë, i cili rri në ajër, i varur pa e mbajtur asgjë. Ky gur emërtohet Guri i Berakut dhe mbi të qëndron kubeja e Xhamisë. E sakta është se ky gur nuk qëndron në hapësirë, por është i ngjitur në një anë me kodrën dhe guri i dalë është pjesë e asaj kodre. Gjendja e këtij guri nuk ka gjë të ja shtëzakonshme, por është një gur si çdo gur tjetër.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…

Sido që të jetë, thëniet se ky guri qëndron në hapësirë dhe se melaiket e mbajnë ashtu janë lajme shumë të vjetra që njerëzit i kanë përcjellë para shumë kohe, por shumë dijetarë islamë e kanë sqaruar se këto thënie nuk janë të sakta. Ndër ata dijetarë të cilët e kanë përgënjeshtruar këtë p retendim është k omentatori i njohur hanefi, Imam El Alusi, në librin e tij: “Ruhul Meani”, gjatë tefsirit të sures “El Isra”. Gjithashtu edhe Ibën Kajimi në librin: “Nakdul Menkul”. Allahu e di më së miri!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…