Shumë pak e dinë, por kjo është mosha kur femra ‘perv*lohen’ per s*k.s…

Shumë pak e dinë, por kjo është mosha kur femra ‘perv*lohen’ per s*k.s…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja që janë rreth të 20-tave, por jo! Zbu lime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s.e.ks, në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulu.mtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë s iguria në sh.trat.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Si pa sojë e fr.ikës nga me nopau.za e hershme, gratë bëhen më të fr us tr uara dhe duan më pak s.e.ks, por përsëri dëshira për marr.ëdh.ënie domi.non tek mosha 30-40 vjeç.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pothuajse 75 % e femrave të a nketuara kanë qenë të fri.kësuara nga m eno.pa.uza dhe po e njëjta sh ifër e grave që kanë arritur në me.no.pa uzë kanë deklaruar se i ka penguar në mar rëdh.ënie.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…