Situata Alarmante, po nis lufta e tretë Botërore?! Ky ishte mesazhi në tanket ruse që po DRIDH Gjithë Botën!!

Rusia ka bërë një hap të shpejtë ndaj Ukrainës, pavarësisht thirrjeve për të ulur gja kra t. Vendi ka aplikuar “bojë l ufte” në t anket dhe aut omjetet e bl induara ruse në zonën kufitare.

Ky ishte hapi i parë që erdhi menjëherë pasi Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden, i bëri thirrje për të kufizuar praninë us ht arake.

Rusia ka aplikuar vija të bardha mbi mj etet lu ftarake, metodë e cila ka për qëllim të dallojë tr upat miqësorë dhe ar mike gjatë ko n fliktit.

Pra, siç duket, Rusia sfi doi Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën me mesazhin se jemi gati për l uftë.

Është de klaruar se 80 mijë ushtarë dhe qindra ta nke dhe aut omjete ndodhen në zonën kufitare të Rusisë.

Drejtori i Agj encisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA (CIA) William Burns, tha dje se vendosja e Rusisë në kufirin ukrainas ka arritur pë rmasat që lejon një ndërhyrje të kufizuar us htarake.

Sipas ra porteve të fundit, Presidenti rus Vladimir Putin po mendon të dërgojë 30 mijë ush tarë të tjerë në rajon, ditët në vijim.

Rusia ndërmori një hap të ngjashëm gjatë L uftës së Ftohtë. Rusia Sovjetike ndërhyri në valën e pr otestave kundër Partisë Komuniste në Çekosllovaki, ku tan ket e përfshira në pushim në vitin 1968 u ngjyrosën me vija të bardha.