Media serbe: Çka ka pårashikuar filozofi mîstik serb Tadej për Kosovën dhe Beogradin?

Media serbe: Çka ka pårashikuar filozofi mîstik serb Tadej për Kosovën dhe Beogradin?Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kosovën do ta ndihmoj Amerika edhe perëndimi, por do të vij një kohë do ikin us htritë e huaja dhe do kthehet Serbia, e aty nuk do mbetet asnjë shqiptar.
Parashikuesi mi stik dhe filozofi serb Tadej Vitovniçki (1914- 2003) që kohët e fundit të jetës së tij i ka kaluar si m urgu më i nd ritur në Serbi ka pa rashikuar shumë gjëra që janë realizuar, shkruan “Kurir”.

Figura e tij i ngjan shumë Peshkopit serb Pavle, ndërsa nga kjo botë ka shkuar në vitin 2003, duke lënë pas vetës shumë p arashikime rrteh fatit të Serbisë, disa prej të cilave janë realizuar.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në vitin 2000, tetë vite më përpara plaku Tadej për Kosovën ka thënë se shqiptarët do të shpallin p avarësinë dhe kjo do mbështetet nga Amerika dhe Evropa. Por sipas tij, f uqitë në perëndim së shpejti do p ësojnë një kr izë të madhe ekonomike edhe ko nflikte të l uftës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Edhe Amerika edhe perëndimi përsëri do përndjekin serbët, por pas vu ajtjeve të mëdha të serbëve, be fasisht Amerika edhe perëndimi do p ësojnë humbje të thellë, ashtu që e gjithë ush tria e tyre do tërhiqet nga Kosova. Atëherë serbët për pak kohë do të kthehen në djepin shp irtëror. Shqiptarë atje nuk do të ketë a s edhe një “, ka qenë pa rashikimi i tij që ka thënë se jeta më e si gurt do të jetë në Serbinë qendrore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pos kësja ai ka p arashikuar rë nien e Millosheviqit duke tërhequr vërejtjen se ata që e zëvendësojnë do të jenë edhe më të kë qij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sipas au torit të panjohur, Tadej ka këshilluar që toka dhe pasuri të blihen në Serbinë qendrore dhe të iket Beogradi dhe Vojvodina, sepse Beogradi gjysma do të she mbet për shkak të g ërmimit të tuneleve dhe gjysma do të jetë e vë rshuar nga uji.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…