Ndë/rrojnë je/të 2 fëmijët e vegjel, prindërit menduan se po luanin, por ata ishin ….

Ndër/rojnë j/etë 2 fëmijët e vegjel, prindërit menduan se po luanin, por ata ishin ….Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një ng jarje tejet tr ag ji ke ka ndodhur në Alabama, ku 2 fëmiëjt e m it ur të një familje kanë ndë rruar j etë t ragj i kis ht, pasi u m b yll ën në një makinë brenda së cilës te mperatura shkoi 57 ° C.

Daniel Garcia, 3 vjeç dhe Ivan Salazar Jr, 1 vjeç, u futën në makinë në Montevallo, Alabama pa dijeninë e familjes së tyre, e cila mendonte se vogëlushët po luanin në dhomën e tyre.ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kur vunë re mu ngesë n e tyre, prindërit filluan menjëherë t’i kërkonin, ndërsa i gjetën në makinë pa ndj enja.ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ata kishin qëndruar brenda në makinë të paktën për 90 minuta.

Ata u tra nsportuan me ur gje nc ë në s p ita l, por nuk arritën të mb ijet onin. Nga au to p sia e bërë mj ekë t thanë se sh k ak për humbj en t rag jik e të tyre është bërë nxe htësia prej 57 ° C brenda makinës, megjithëse t emperaturat në ambient të jashtëm arrinin 33 ° C.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…