Kurti Nuk Po I Mban Fjalet Fillojne Punesimet E Familjareve Edhe Ne Qeverine Kurti…

Kurti Nuk Po I Mban Fjalet Fillojne Punesimet E Familjareve Edhe Ne Qeverine Kurti…

Ne va len e emer.imeve te familjareve nga Qeve.ria Kurti, eshte njoftuar edhe eme.rimi i Dafina Gexha-Bunjakut ne po ziten e zv ministres te Shendete sise.
Dafina Gexha Bunjaku, gruaja e funksio.narit Fatban Bunjaku, eshte em eruar sot zv.ministre e Shendete.sise ne Qeverine Kurti 2, ndersa ne prill te vitit te ka.luar ishte em eruar anetare e bo rdit te per kohshem te Agj encise se Ush.qimit dhe V eterines.
Bunjaku ka mbajtur disa fun.ksione brenda Levijes Vetevendosje. Aktua.lisht sherben si sek retar i nje nen k omiteti te partise.