E tmerrshme në Shqipëri! Shoket i presin qafën të miturit, 15-vjeçari në gjendje te rende, arsyeja e cmendur

E tm.errshme në Shqipëri! Shoket i p.r.esin q.afën të m.iturit, 15-vjeçari në gjen dje te rende, arsyeja e c mendur ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një pë.rl.eshje mes të m iturish në kryeqytet, ka përfunduar me mas.a.k.rimin e një 15-vjecari, i cili është që.l.luar me th.i.kë në qa.fë dhe pas kësaj, fëmija tjetër që e ka dë.m.tuar r.ën.dë për jetën, është ar.re.s.tuar. Grupi i fëmijëve që u përfshinë në k.on.flikt fizik me tavlla duhani dhe t.hi.ka, përfunduan në p olici dhe kur u pyetën për ngja rjen e r.ën.dë, treguan se gjithçka kishte nisur pas një takimi për t’u sqaruar mes palëve, duke qenë se njëri ndër ta, i kishte bërë pr.e.sion ps ikologjik shokut të tij.

Fëmija i dë.m.tuar rë ndë dhe i go.d.itur në qa fë ka inicialet A.B. Ai është o peruar në spitalin e t raumës, ndërsa gjen dja e tij shëndetës ore pas ndërhyrjes vijon të j etë kr.i.tike. Burime nga pol icia thonë se gr.in.dja u ra portua në sallën operative, ku njëri nga punonjësit e një qendre tregtare, kërkoi ndihmën e po licisë për një fëmijë, i cili ishte rrëzu.ar i përgj.a.kur në tokë.ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…