Gjuriq për Shqiptarët: ‘Pak me dashtë Ne i’a hupim farën atyre për 24 Orë’…

Gjuriq për Shqiptarët: ‘Pak me dashtë Ne i’a hupim farën atyre për 24 Orë’…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sh efi i Z yrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka bërë një dekl.aratë të fortë. Në s eancën e ‘Komitetit të partisë SNS, në Çaçak, ai deklaroi se nuk përjashtohet mundësia e ndonjë konfl.ikti të ar mat-osur me shqiptarët’.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gjuriç deklaroi para a udiencës në Qendrën Kulturore të Çaçakut se shqiptarët e Kosovës po përpiqen në çdo mënyrë të p rov okojnë çdo lloj gjesti të Serbisë që do të ishte sh ka.ktar për konf liktin e ar m at-osur. “Ne duhet të jemi të parët për të mbro jtur vendin në r ast të një konf.likti të ar m at-osur të mundshëm”, është shprehur ai. Dhe thote qe pak me dasht i’a hupim f arën shqiptarëve per 24 ore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…