Doni pasaportë greke? Dalin vendimet e reja, tani është me lehtë për ta marrë/ Ja çfarë ju duhet??

Doni pasaportë greke? Dalin vendimet e reja, tani është me lehtë për ta marrë/ Ja çfarë ju duhet??
Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Greqia duket se ka hapur një kapitull të ri për p ajisjen e të interesuarve për n ënshtetësinë greke. Sipas ministrit të Br endshëm, Makis Voridhis, i cili më 22 mars ka shtypur b utonin “start” të pl atformës së re e lektronike, do të përfshihen të gjithë a plikantët, ata në pritje dhe të rinjtë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pl atforma e shumëdiskutuar do të ofrojë te stimin elektronik të gjuhës dhe historisë/ kulturës greke, një tjetër risi e përfshirë në re formën e fundit l igjore të K odit të Në nshtetësisë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ata shqiptarë të interesuar mund të kl ikojnë në fa qen elektronike të Sekretarisë së Përgjithshme të N ënshtetësisë, jo vetëm për të gjithë informacionin e nevojshëm, por edhe për të mësuar njohuri që do t’u bien në provim.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…