Vetëm njerëzit jashtëzakonisht ånalitikë mund të dallojne 4 kafshët e fshehura në këtë figurë

Vetëm njerëzit jashtëzakonisht ånalitikë mund të dallojne 4 kafshët e fshehura në këtë figurë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

A mendoni për veten si a nalitik? Nëse jeni të mirë në pu zz les vi zuale por duke përdorur edhe l og jikën, ka gjasa që te jeni mendimtar a nalitik. Natyrisht, mendimi a nalitik dhe ai vi zual, ju jep mundësinë për të zgjidhur pro blemet me shpejtësi dhe saktësi.
Njerëz a nalitikë mund t’i shohin pemët para se të shohin pyllin.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ata mbledhin in formacione, çështje ide ntiteti dhe pr obleme, pastaj organizojnë informacionin. Njerëzit an alitikë shkëlqejnë duke parë modelet dhe duke th yer informacionin për të arritur në përfundimin më lo gjik. Kur bëhet fjalë për lojëra vi zuale dhe p uzz les, njerëzit ana litikë shkëlqejnë. Këto janë llojet e lojërave ku duhet të vë zhgoni një tërësi më të madhe në mënyrë që të nxjerrni pjesë të vogla:si lojërat e shumta “gjeni objektin e fshehur” në di spozicion në internet. Me ndimtarët an alitikë janë të mirë në këto lojëra, sepse ata mund të vënë në vend sendet më të vogla brenda një i mazhi më të madh më shpejt sesa h omologët e tyre jo-a nalitikë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ky mi ster vi zual ka katër lloje të ndryshme të kafshëve të fshehura brenda një pei zazhi bregdetar.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..