E zeza nënë moj bijë s’do të shoh nuse/ E reja shqiptare jep shpirt në vend, makina u bë copa-copa

E zeza nënë moj bijë s’do të shoh nuse/ E reja shqiptare jep sh pirt në vend, makina u bë copa/copa
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ermira Morina e lindur në vitin 1997, nuk ka arritur që t’i mb ijetojnë lë ndímeve të r ënda që ka p ësuar në aksídentin e mbrëmshëm, përderisa ishte duke lëvizur me veturën “Renault”.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Po lícia e Kosovës ka ko nstatuar se ak sídenti ka ndodhur si p asojë e mos përshtatjes së shpejtësisë gjatë lëvizjes me kushtet e rrugës dhe është vetaksíde ntuar. E nderja ka ndë rruar j etë në vendin e ngj arjes.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

P olí cia ka njoftuar se a ksídenti me p asoja f atale ka ndodhur në Terstenik të Drenasit të dielën rreth orës 21:00.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..