Babai Mbyll Vajzën Në Kafaz,Arsyja Shume E Dhim/Bshme. ..

Babai Mbyll Vajzën Në Kafaz,Arsyja Shume E Dhim/Bshme …
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një baba a bu z iv ka mbyllur vajzën e tij brenda një ka fazi metalik si shenjë ha k mar rje ndaj ish bashkëshortes së tij.Ai i ka dërguar bashkëshortes fotografitë e vajzës në kaf az.Xu Ting e ra portoi a bu z im in e në familje në p olici por ata ia v unë fajin s t res it që kishte bashkëshorti.

“Më thanë që burrat janë të s tr esuar dhe gratë duhet ta marrin në konsideratë këtë gjë. Po l icët janë meshkuj gjithashtu dhe duan të ndi hmojnë burrat e tjerë,”-tha ajo. “Ai a b u z on te shpesh me mua dhe sa herë telefonoja p o licinë më bënin kr i tika dhe më jepnin l eksione edukimi.”Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Imazhet e fëmijë 20 muaj brenda ka fazit të qenve dhe një tjetër ku babai i ka vendosur këmbën në fytyrë janë bërë vi rale në mediat sociale.Vajza ka jetuar me babain e saj Xu Qian, që pas di vorcit me Xu Ting.A utoritetet kanë nisur h etimet, pas publikimit të fotove të foshnjës së d hu n uar.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..