Burri i thote gruas se tij se do te shkoj ne hotel me sekretaren e tij, por shikoni veprimin e gruas se tij qe ka habitur gjithe boten…

Burri i thote gruas se tij se do te shkoj ne ho.tel me sek.retaren e tij, por shikoni vepri,min e gruas se tij qe ka hab.itur gjithe boten….
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Hist.oria e këtij çi f.ti mund t’ju duket e njohur, por ‘h.a.k ma.rr.ja’ e gr.uas jo. Ky bu.rrë e l.ë gruan e tij për sekr eta.r.en por përg.ji.gja e të sh.o.qes është fant.asti.ke.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një ditë ai i shkruante të shoqes se, pavarësisht se n.dient.e t.ër he.q.je për se.kr eta.ren e tij, zemra e tij i për.kiste gruas.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

“E dashur gruaja. ime, ti do e kuptosh që, tani që je 54 vjeç, unë kam nev.oja që t’i nuk mundesh t’i përm bu.sh.ësh.

Unë jam i lumtur me ty dhe si nqerisht besoj se nuk do e marrësh për k eq f.a.k ti.n që, kur të marrësh këtë mesazh, unë do të jem në H.o.te.l Confo.rt In.n me Van.es.ën, se.kr etar.e.n time, e cila është 18 vjeç.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Dhe përgjigja e të shoqes ishte:“I da.sh.ur burri im, e mora mesazhin tënd dhe dua të të falë.nderoj që më lajmërove. Përfitoj nga ky r ast për të të kujtuar se, edhe ti je 54 vjeç.

Veç kësaj, të informoj se kur ti të jesh duke lexuar këtë mesazh, do të jem në Ho.tel Fi.esta me Mic.helin, ins truk.tor.in tim të te.nis.it, që ashtu si sekret.arja jote, është 1.8 vjeç.

Duke qenë se je një biz.nes.me.n i njohur, dhe për më tepër i dip.lom.uar në Mate.matikë, mund ta kuptosh koll.aj se ne të dy ndodhemi në si tuata të ngja.sh.me por… me një dalli.m të vogël: ’1.8 hyn më shumë herë tek 54-a, se sa 54-a tek 18-a…Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..