Nëse dushi juaj ben këtë zhurme, hiqeni menjëherë nga korrenti.

Nëse dushi juaj ben këtë zhurme, hiqeni menjëherë nga korrenti.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Në ra st sh.përthimi, bolieri mund të shkaktojë dë.me të mëdha materiale apo edhe të marrë j.etë nëse p iqen kushtet.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Sipas ek spertëve, bolieri mund të shpë.rthejë për shkak të de fekteve dhe parregullsive.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në ra st të ngrohjes së pakontrolluar të ujit, të cilën mund ta i dentifikoni në bazë të llojit të zhurmës apo tingullit që lëshohet apo edhe procesit të v limit që dëgjohen nga bolieri.

Nëse vini re tinguj të p azakontë, gjëja e parë që duhet të bëni është të ndërprisni furnizimin me rrymë, sa më shpejt nëse shihni që t emperatura është e lartë, në kushtet që te rmometri të jetë i saktë. Energjinë elektrike mund ta hiqni me anë të automatit.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Duke pasur parasysh që bolieri është nën pre sionin, gjëja më e mirë që mund të bëni është që ta mbani të fikur ndërsa bëni dush.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Rryma mund t’ju go.dasë nëse gjatë dushit është i nd ezur bolieri me to këzim të ke q.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..