E FUNDIT/ Arręstohet milioneri i njohur shqiptar ‘Kobra’

E FUNDIT/ Arręstohet milioneri i njohur shqiptar ‘Kobra’
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

P olicia e Kosovës ka a rrestuar reperin Dibran Hoxha, i njohur me ermin e a rtit “Kobra”.

Mësohet se ai ka rënë në pra nga pasi ishte përfshirë në p ërleshje në një lo kal në një qendër tregtare në Prizren. Si pa sojë një person ka mbetur me l ëndime tr upore.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Në njoftimin e p olicisë bëhet e ditur se njërit nga të lë nduarit i është ofruar ndihmë mj ekësore, ndërsa ra sti është nën he time.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

“Rreth orës 21:35 min. është pranuar informatë se në një lokal në një qendër tregtare ka ndodhur një ra st rr ahje. Pa trulla po licore si dhe njësitë tjera i janë përgjigjur ra stit ku kanë ndaluar dhe ar r estuar dy të d yshuar. Dy shohet se për shkak të një m osmarrëveshje të mëhershme mes tyre, një i dy shuar ka ka nosur të d yshuarin tjetër dhe më pas dalin nga l okali dhe rr ahën mes vete ku njeri nga ata p ëson lë n dime tru pore. Të dy shuarit i përfshirë ne r rahje i është ofruar ndihmë mje kësore në em ergjencë pranë sp italit rajonal Prizren, sipas ra portit mjekësor ka lën dime të rë nda tr upore. Ne lidhje me këtë r ast është njoftuar pr okurori i shtetit i cili ka r ek om anduar që dy të dy shuarit e l artc ekur të ndalen në mba jtje. R asti është nen he time”, thuhet në njoftmin e p olicisë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Kujtojmë që Kobra është bërë i njohur për publikun përmes hiteve solo apo edhe në bashkëpunim me ‘Unikkatilin’, ai ka mbi 150 do sje në po lici dhe mbi 70 familje shqiptare janë në hà smëri me të. Veten e quan “King/Kobra”.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..