12 ditë mbyllje në Kosovë, kjo është marrëveshja e Qeverisë me gàstrònominë!

12 ditë mbyllje në Kosovë, kjo është marrëveshja e Qeverisë me gàstrònominë!
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Kryetari i G astr onomisë, Petrit Kllokoqi, ka thënë që nga java tjetër pritet që disa aktivitete të mbyllen për 12 ditë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ga stro nomia, fitneset dhe qendrat tregtare pritet që nga java tjetër të mbyllen për një afat kohor prej 12 ditësh.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

IndeksOnline mëson nga burimet e veta se shteti i Kosovës do s ub ven ci onoj ga stron ominë me gjysmë p age për punëtorët dhe me gjysmën e pagesës për qiranë e lokaleve.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Vendimi ende nuk është bërë z yrtar nga Ministria e Shëndetësisë.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..