Radio Televizioni Shqiptar transmeton këngët e këngëtares serbe, Ceca? I tërhiqet vërejtja për herën e fundit…

Radio Televizioni Shqiptar transmeton këngët e këngëtares serbe, Ceca? I tërhiqet vërejtja për herën e fundit…
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Aut oriteti i Media Au diov izive (AMA), i ka tërhequr vërejtje Radio Televizionit Publik Shqiptar, për transmetimin e këngëve të këngëtares serbe, Ceca.

Sipas A MA-s, këngëtarja Serbe i është bashkuar disa herë, publikisht, z ërave an tish qiptarë për Kosovë, ndërsa shton se në këngët e deklaratat e saj të hershme, Ceca ka qenë fry mëzuese e k rimeve në Bosnje dhe në Kosovë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Ama thekson se programi dhe hapësira për pa kicat në RTSH që i shërben miqësisë dhe so li daritetit mes popujve dhe kulturave dhe nuk duhet të promovojë figura që me angazhime konkrete kanë treguar dhe tregojnë të kundërtën.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
“Ditën e shtunë në kanalin RTSH 2 gjatë orarit të transmetimit me muzikë në gjuhën e p akicave u transmetuan këngë të këngëtares serbe Ceca, e cila i është bashkuar disa herë publikisht zë rave a ntishqi ptarë për Kosovën.

Au tor itetit të Medias Au diovizive i janë drejtuar një sërë ankesash lidhur me këtë transmetim, dhe pas vlerësimit të ras tit RTSH-së i është tërhequr vëmendja për ev it imin e ra steve të tilla që krijojnë ndjeshmëri negative tek ndjekësit e programeve të transmetuesit publik.

Në këngët e dekl ar atat e saj të hershme Ceca ka qenë fry mëzuese e k ri meve në Bosnje dhe në Kosovë, ka qenë su p ort për vep rimet çn jer ëzor të ish bashkëshortit të saj, kr imi nelit të lu ftës, Arkanit, dhe gr upeve mi li atare e p ara militare serbe që ka udhëhequr.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..