YLLI TELEVIZIV PRöVOKON ME VESHJE SPORTIVE TRÁNSPARENTE…

YLLI TELEVIZIV PRöVOKON ME VESHJE SPORTIVE TRANŞPARENTE…
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ylli televiziv, Lauren/Goodger, e ka dë shmuar edhe njëherë se nuk e ka p roblem t’i ek spozojë format.

Në disa foto që po qarkullojnë në media ajo i ka re k lamuar të p asmet në veshjen sportive e tejet tra nsparente.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..