Mjekët i hoqën ѕhрreѕën, 18-vjeçari rifillon frуmëmarrjen në momentin kur do i fiknin aрaraturat

Mj ekët i hoqën ѕhрreѕën, 18-vjeçari r ifillon frу mëmarrjen në momentin kur do i fiknin aрaraturat
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një mrekulli ka ndodhur në Angli në momentet të fu ndit të një 18-vjeçari, të cilit ishte vendosur t’i hiqeshin o rganet, por në atë çast ai ka r eguar.

Lewis Roberts ishte sh truar në s pitalin Universitar Royal Stoke në Angli pas një ak sidenti që kishte p ësuar me motor. Pas shumë p ëpjekjeve m jekët ishin gati t’i hiqnin a praturat që e ndihmonin për të qëndruar në j etë dhe më pas ti merrnin or ganet.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në ato momente papritur 18-vjeçari re agoi dhe filloi të marrë f rymë. Që prej asaj dite gj endja e tij shëndetësore është përmirësuar ndj eshëm. Për familjarët dhe…Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..