Pròstîtucion në Fier, pronari i lokalit detyronte dy gratë për s*ks me pàgesë

Pròstîtucion në Fier, pronari i lokalit detyronte dy gratë për s*ks me pàgesë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një 59-vjeqar në Fier, pronar i një lo ka li është arr estuar pasi aku zohet se s hfrytëzonte gr atë për pro stit ucion. P olicia njofton se në pr anga ka rënë shtetasi M. Xh., 59 vjeç, banues në Fier, i dë nuar më parë për veprën p enale “Rrëmbim personi”. Sipas bl uve, a rre stimi i tij ka ardhur pas i nformacionit të marrë se 59-vjeçari shf rytëoznte disa shtetase për p ros
titucion, në ambientet e loka lit që a dm inistronte.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Gjithashtu, janë proceduar në gjen dje të lirë edhe dy gra, të cilat janë kapur në fla grancë në l okalin që 59-vjeçari kishte marrë me q ira.

Njoftimi i p olicisë:

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Fi nalizohet op eracioni po licor i ko duar “Premtimi”, për god itjen e v eprimtarisë kri minale në fushën e shfr ytëzimit të p rost itucionit dhe për shtatjes së ambienteve për pro sti tucion.

Vihet në p ranga, për shfr ytëzim të p ro sti tucionit dhe për mb ajtje të lokaleve për pr osti tucion, administratori i një lo kali në Fier, person me pr ecedent të mëparshëm p enal.

Procedohen pe nalisht dhe 2 shtetase, për veprën pe n ale “Pr os titucioni”.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Specialistët e S ek sio nit për He timin e Tra fi qeve të P aligjshme në Drejtorinë Vendore të Po licisë Fier, pasi kishin s iguruar të dhëna në rrugë o perative se disa shtetase shfr ytëzoheshin për p rostitucion nga ad ministratori i një lo kali, kanë organizuar punën për të dokumentuar ve prim tarinë k rim inale të këtij shtetasi.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..