Lajm i mirë рër njerëzimin, prodhohet zemra artifiсiaIe! Kushton ѕhumë ѕhtrenjtë.

Lajm i mirë рër njerëzimin, prodhohet zemra artifiсiaIe! Kushton ѕhumë ѕhtrenjtë.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Së mundjet e zemrës janë vr a sësi kryesor i njerëzve dhe rreth 1 në 5 njerëz në vende të zhvilluara mund të pë sojnë dë shtim të z emrës gjatë je tës së tyre. Në r astet më të k ëqija, traj timi i vetëm është tr an splanti. Për të ndihmuar njerëzit që presin tr ansp lantim, kompania franceze Carmat ka zhvilluar një z emër to talisht arti ficiale, një p ajisje për të zëvendësuar për të zëvendësuar të gjithë zemrën derisa të gjendet një dhu rues, shkruan CNN, informon abcnews.al.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Në formë të ngjashme me z emrën e njeriut peshon 4 kg. Ajo mundësohet nga dy p aketa baterie që si gurojnë rreth 4 orë ka rik im përpara se paji sja të ketë nevojë të furnizohet sërish me energji elektrike.

S ensorët zbulojnë pr esionin e gj akut dhe si përgjigje, një a l go ritëm kontrollon rrjedhën e gja kut në kohë r eale. “Funksionon si ze mra e njerëzve. Nëse pac ienti ecën, rrjedha e gj akut rritet dhe nëse pa cienti po p u sh on, rrjedha e gj a kut është e qëndrueshme dhe e ulët”, ‘tha CEO i Carmat, Stephane Piat për CNN’.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..