Vini dorën në zemër shqiptarë/ Djali i Arjan Salës që mbeti që dy vjeç jetim ka sëmundje të ligë: I duhen para për t’i shëruar sytë

Vini dorën në zemër shqiptarë/ Djali i Arjan Salës që mbeti që dy vjeç j etim ka së mundje të li gë: I duhen para për t’i shë ruar sytë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Arjan Sala shpëtoi 25 j etë dhe dha sh pirt në m agazinën që mo ri fl akë në Tiranë. Ai la pas gruan dhe djalin dy vjeç. E shoqa e tij sht ragonte pas vetes c ertifikatën që iu dorëzua si ”Dëshmor i Atdheut”.

Mes lo tësh u dëgjua të thoshte: Ma la djalin j etim, po iku si he ro të paktën.
Por djali i Arjan Salës vu an ga një së mundje e li gë dhe si u tha në emsionin ”Stop” ka nevojë për para që të kurohet nga sytë.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Arjan Sala ishte i vetmi, që punonte në familjen e tij. Familja e tij ka nevojë për ndihmë, vini dorën në zemër për djalin e tij të shë rohet sepse babai i dha s hpirt për të sh pëtuar 25 jetë.

L inku ku mund të k ontriuboni sa të keni, edhe pak është shumë për djalin dy vjeç të Arjan Salës:Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..