Shqiptari që nuk dinte shqip – Ngjarje interesante me Hoxhën Zekerija Bajrami.

Shqiptari që nuk dinte shqip – Ngjarje interesante me Hoxhën Zekerija Bajrami.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Ngj arje interesante me Hoxhën Zekerija Bajrami. Dr. Zekerija Bajrami, u lind në vitin 1952 në fshatin Bojanë, rrethi i Shkupit. Mësimet fillestare

(leximin e Kur’anit) i mori në vendlindje te hoxha i fshatit (i shquar dhe i përmendur në trevat tona) r ahmetli h. Nevzat ef. Hasani. Am bicjet e tij nuk u ndërprenë me kaq, kështu që si i ri aty nga viti 1968, mësimet fetare i vazhdoi te hoxha i njohur dhe me re nome të larte fetare h. Rafis ef. Hoxha. Më pas, gjegjësisht në vitin 1971 u regjistrua në medresenë “Alauddin” në Prishtinë. Në vitin 1975/76 regjistrohet në fakultetin “Usuluddin” pranë Univerzitetit “El-Az’har” në Kajro, të cilin e mbaroi me sukses.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

v1de0