Serbia në shok nga historiania serbe: Mjaft më me gënjeshtra për shqiptarët, ata janë autoktonë

Serbia në sh ok nga historiania serbe: Mjaft më me gënjeshtra për shqiptarët, ata janë a uto ktonë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Qysh në gjysmën e dytë të shekullit XIX, st er eot ipi ne gativ për shqiptarët ka qenë i shprehur në një së rë librash të au torëve serbë pa ndonjë re daktim të veçantë shkencor. Më i përhapuri ka qenë, si gurisht, ai për ur rejtjen ndaj serbëve, shkruan historianja serbe Olivera Milosavleviq.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Lexojeni të plotë tesktin e historanes serbe Olivera Milosavleviq, që është nxjerrë nga një punim i gjatë mbi ra portet serbo-shqiptare:

“Me politikën pu shtuese të qeverisë serbe ndaj a rbanasve, në kufirin perëndimor të Serbisë janë krijuar marrëdhënie të tilla që në të ardhmen e afërt v ështirë mund të pritet paqe dhe gje ndje sta bile shtypi ynë, në një ga rë ka tast ro fale për të ndihmuar një politikë të referuar dhe ek zek utuar në mënyrë të ne veritshme, me muaj dhe vite (ka) përhapur mendime t en den cioze për a rbanasit.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..