Dalin pamjet:Shqiptarët marrin nën kontroll in dustrinë e s*ksit në Londër, furnizojnë me femra futbollistë dhe politikanë

Dalin pamjet:Shqiptarët marrin nën kontroll i ndustrinë e s*ksit në Londër, f urnizojnë me femra futbollistë dhe politikanë
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Gjithçka filloi me një takim ra stësor me një burrë që ofroi diçka ‘ekstra’ pas një n ate çmimesh.Gjatë një

serie takimesh,ai tregoi një hi stori ja shtëzakonshme të shtëpive p ublike të klasit të lartë që veprojnë në zo nën ekskluzive të Mayfair të Londrës,duke shfrytëzuar gratë e reja si skllave s*ksi.Në një nga shtëpitë,Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..