23 vjeçarja me të dashur 69-vjeçar – “Ky është fati im”.

23 vjeçarja me të dashur 69-vjeçar – “Ky është fati im”.
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Një 23-vjeçare që ka një të dashur 69-vjeçar, in siston se “ky ishte fati i saj”! grua 23-vjeçare, i dashuri i së cilës është 46 vjet më i moshuar se ajo, ka p ohuar se ishte fat i saj që ata u takuan në Ti nd er.

Pronare e bi znesit, Naj ee Mar tin, 23 vjeçe dhe pronari i pas urive të pa tundshme, Cha rles Sci berras, 69 vjeç, të cilët të dy jetojnë në New Y ork, u dashuruan pasi panë njëri-tjetrin në Tin der vitin e kaluar.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Cha rles, me origjinë nga Vall etta, Ma ltë, “i rrë mb eu zemrën” Na jee, me origjinë nga Kin gst on, Xha ma jka, që nga takimi i tyre i parë dhe ata kanë qenë të pan da shëm qysh atëherë.

Pavarësisht se familjet e tyre ishin sk ep tikë për mar rëd hë niet e tyre në fillim, çifti me qendër në Ne w Y ork in sist ojnë se ishte fat që ata gjetën njëri-tjetrin.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ndërsa janë të nga zëllyer për të ardhmen e tyre së bashku, Na jee kë mbëng ul se ata nuk do të kenë fëmijë.