PROSTITUCIONI NË QENDRAT E MASAZHIT, HISTORIA E SHQIPE HYSENAJ: MË THANË TË MERREM ME BURRA…

P RO STI TUC IONI NË QENDRAT E M ASAZHIT, H ISTORIA E SHQIPE HYSENAJ: MË THANË TË MERREM ME B URRA…
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Shfr yt ëzimi i jash tëlig j shëm qendrave të ma sazhit për us htrim p ro sti tu cioni është r ap ortuar vazhdimisht në Shqipëri.

Këtë herë, është ish-konkurentja e “Për’puthen”, Shiqpe Hysenaj që tregon një h istori të saj.

“Doja të studioja për të pasur këtë punë, por gjërat shkuan si shkuan dhe studioja ma r rë dh ënie ndërkombëtare.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Megjithatë, vendosa të shkoj në një qendër m asazhi dhe të filloja punë, që të mësoja dhe profesionin”.

Por, siç thotë Shiqpja, gjërat nuk shkuan ashtu si m endonte.

“Pranuan që unë të punoja, edhe pse nuk e dija profesionin por më thanë do të merresh vetëm me b urra.

Ato vajzat që punonin atje, ishin me m inifu nd, me re ç ipeta.

Kur i pashë më shumë të zv eshura se të veshura i thashë vetes, nuk je për këtë punë”.

Sipas Shqipes, bëhet fjalë për një qendër ma sa zhesh në zonën e ish-B ll o ku t.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..