Tenton të a rratiset, cilën nga daljet duhet të zgjedhë i b urgosuri për t’u larguar?

Tenton të a r ratiset, cilën nga daljet duhet të zgjedhë i b urgosuri për t’u larguar?

Një i b urgosur që po tenton të a r ratiset, pë rballet me 3 pengesa.

Në njërën dalje ndodhet një qen i e gër, në një dalje tjetër është një b o bë e cila do shp ërth ejë brenda 5 minutave dhe në daljen e f undit ndodhet një ro jë i a r ma tosur.

Cilën dalje duhet të zgjedhë ai për t’u larguar?