I v’des babai në QKUK, shikojeni se çka bëri ky djalosh??

I v’des babai në QKUK, shikojeni se çka bëri ky djalosh??
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Një burrë ka r aportuar në P olíci se i ka v dekur babai në Qendrën Kli nike dhe Universitare të Kosovës. R asti është cilësuar si “t rajtim i pan dërj egj sh ëm mjekësor”.

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
Përmes raportit 24 orësh, Polícia ka bërë me dije se me vendim të pr okurorit, t rupi i p ajetë i víktímës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Lígjore për o bd uks ion.

“QKUK 26.03.2021 – 15:45. A nkuesi mashkull kosovar ka r aportuar se të atin e kishte dërguar në spítal rreth orës shtatë dhe rreth orës 11:30 ishte njoftuar nga mj eku se prindi i kishte n dërruar j etë. Me vendim të prokurorit, t rupi i pa j etë i víktímës është dërguar në I ML për o b du ks íon”, thuhet në r aport.