DaIin pamjet ‘përvëIuese’, dikush i fiImoi nga Iart. Ata po e bënin në…

DaIin pamjet ‘përvëIuese’, dikush i fiImoi nga Iart. Ata po e bënin në….
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Videoja 15 s ekondëshe qe e fundosi po rtierin italian, ku dukej në ba njat e një di sk oteke, e xhiruar pa dijeninë e tij, i ka kushtuar shume

Mateo Voltolinit. Ai si portieri i dytë të Rexhanës (klub italian që militon në Serinë C)Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..