Hoxhë Ahmed Kalaja: Si thotë Kurani ai ka shpëtuar njerëzimin do i falim xhenazen!

Hoxhë Ahmed Kalaja: Si thotë Kurani ai ka shpë tuar nje rëzimin do i falim xh enazen!

Dr. Imam Ahmed Kalaja lëshoi thirrjet “ Dës hmori Arjan Sala!”, menjëhërë pas la jmit për gjetjen pa j etë të tr upit të 32-vjeçarit që v d iq brenda m agazinës në fla kë të qëndrës tregtare në Tiranë.

“Ai është dë shm or i at dheut! Ai është he ro i kombit! – shkroi Imami Kalaja. – Ai shp ëtoi je tët e njerezve me j etën e tij. Ai që shpëton një jetë sikur ka shpëtuar gjithë nj erëzimin e thotë Kurani, po ai që shpëton 25 jetë sikur të s hpëtuar 25 nj erëzime.

Profeti Muhamed (Bekimet e Zotit qof shin mbi të) thotë se ai qe v d es nga z ja rri është dë shmor. Qofsh i Xhenetit vëlla! Njoftojmë se f alja e x henazes do të jetë në orën 15:00 në Xhaminë Bulçesh i Ri. Qoftë va r ri për të k op ësht i xhenetit! Amin!” e përfundoi mesazhin e tij hoxha i njohur.