Një në 1.000 di se si ta zgjidhë këtë pr oblem matematikor, mundeni ju?

Një në 1.000 di se si ta zgjidhë këtë p roblem matematikor, mundeni ju?

Ekzistojnë edhe e kuacione matematikore që kërkojnë shumë ide krijuese

Ky pr oblem, i cili ka h utuar shumë njerëz në internet, ka jo vetëm një, por edhe dy përgjigje të sakta.

Shumica di të gjejë një, që për ta është përgjigje e qartë, mirëpo ekipi i Go/Tumble, i cili ka sh pikur këtë e ni gmë, thotë që dy përgjigje të sakta di t’i ofrojë vetëm një nga një mijë pjesëmarrës.

Pra, le të shkojmë me radhë: nëse një nga përgjigjet tuaja është 40, atëherë keni abs olutisht të drejtë! Pra, nëse shtoni shumën e e kuacionit të parë në detyrën e dytë, përgjigjja juaj do të jetë shuma e e kuacionit të dytë