Nëna shqiptare lind fëmijën e 16-të pas 3 desh.timeve.

Nëna shqiptare lind fëmijën e 16-të pas 3 desh.timeve.

Në 25 vitet e martesës së saj, Bahrie Gashi ka pasur 19 shtatzëni, prej të cilave tri kanë dë sh tu ar dhe 16 kanë qenë të suksesshme. Ditë më parë, 41 vjeçarja nga Prishtina e solli në jetë fëmijën e saj të fundit në kushte shtëpie.

Një ditë më pas, ajo është dërguar në sp it al ku po vazhdon të qëndrojë, me foshnjën e cila ra portohet të jetë në g jendje sta bile.

Ajo thotë se shtatzënia e saj ka qenë e p aplanifikuar dhe se lindja ka ndodhur aq shpejt sa nuk ka pasur kohë për të shkuar në sp it al.

“Katër i kam lindë në s pi tal të tjerat në shtëpi më ndihmën e Zotit dhe të vjehrrës. Vjehrra më ka ndihmu… më mirë në sp it a l se është kujdesi më i mirë dhe pritja më e mirë”, thotë tash kur pas lindjes po e rimerr veten.

Ajo thotë se shkalla e lartë e ten sio nit ka qenë arsyeja pse ajo kr eu lindjen në shtëpi, larg kuj de sit mje kë sor.
“Planifikimi ka qenë vetëm tre po qe Zoti deshti kështu. Për kushte fin anciare nuk janë për me u livdu, veç burri punon ndihmë nga shteti nuk marr, asi stencë sociale nuk kam, popullata na ndihmon ngapak”, thotë ajo.

Bahria thotë se fëmijët e saj nuk e kanë pritur mirë lajmin që shtëpisë po i shtohet edhe një fëmijë, jo për shkak të numrit të tyre të madh, por për shkak të kushteve të rë n da ek ono mike në familje.

Ajo thotë se vetë nuk ka mundësi të punojë për shkak të o bligimeve që ka ndaj fëmijëve. Prandaj e gjithë familja me fëmijë, prindërit dhe gjyshen jetojnë me një p agë. Së fundmi, ajo është bërë edhe gjyshe.