Ky është 33-vjeçari shqiptar që u fut për të shpëtuar punëtorët nga fl akët dhe nuk doli dot vetë!

Ky është 33-vjeçari shqiptar që u fut për të shpëtuar punëtorët nga fl akët dhe nuk doli dot vetë!

Kanë kaluar më shumë se 40 orë që nga nisja e z j arr it të madh tek “Casa Italia”, në Tiranë.

Qendra Tregtare dy ditë në f lakë! Mi ster fati i s hefit të Si gurisë Arjan

Sala, zj arri shuhet por tr upin se gjen as U shtria | Gazeta Dita

F atkeqësisht sh efi i s igurisë 33-vjeçari Arjan Sala arriti që të nxirrte personat që ndodheshin në magazinë, por nuk arriti që të dilte vetë.

Pas 40 orësh akoma nuk ka asnjë gju rmë të tij, pasi zja rrf ik ësit nuk mund të futen brenda për shkak të nxehtësisë së madhe dhe f lakëve që janë në m agazinën e madhe të qendrës tregtare.

I riu dy sho het se ka mbetur brenda në momentin e rënies së zja rrit, pasi ka nxjerrë prej aty disa prej punëtorëve të tjerë që ndodheshin në m agazinat e b iznesit pr ivat.

Familjarët e Arjan Salës kanë shkuar edhe ditën e sotme pranë magazinës në pritje të lajmeve për të afërmin e tyre. Ata kanë aku zuar në media i nstitucionet dhe zj arr fik ësit pasi nuk kishin as m jetet minimale për të sh uar fl a kët. Ditën e sotme ka dalë edhe fotoja e h er oit 33-vjeçar, i cili hyri për të shp ëtuar punonjësit dhe mbeti vetë brenda m agazinës që po shkr umb ohet nga f la kët.